رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارکان رابطه کارگری کارفرمایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۹۷۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۹۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعارکان رابطه کارگری کارفرمایی
قاضیاحمدرحیمی گرجی
نبی اله کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارکان رابطه کارگری کارفرمایی: دو رکن اصلی برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمائی عبارتند از : تبعیت حقوقی که دستور برای انجام کار دادن است و تبعیت دستوری که در قبال انجام کار مزد دریافت شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ه. ت. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس به خواسته اعتراض به رأی شماره .... هیأت تشخیص اداره کار، دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد. زیرا وفق موازین و مقررات قانون کار به خصوص مستفاد از مواد ۲ و ۳ قانون کار کارفرما مشمول قانون کار نمی باشد و مکلف به عمل وفق منطوق قانون می باشیم و دو رکن اصلی برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمائی ۱- تبعیت حقوقی که دستور برای انجام کار بدهد ۲- تبعیت دستوری که در قبال انجام کار مزد دریافت کند. این دو رکن اصلی در پرونده مورد نظر مفقود است. بنا به مراتب فوق اعتراض موجه نمی باشد و رأی معترض عنه فاقد ایراد و اشکال قانونی است و غیر مخدوش می باشد. مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی بر اساس ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت صادر گردیده و رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری - متین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۸۶و ۸۷ از آیین دادرسی کار صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه

رحیمی کرمی