رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ازدواج زوجه متوفی و دریافت حقوق وظیفه همسر سابق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۲۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعازدواج زوجه متوفی و دریافت حقوق وظیفه همسر سابق
قاضیمرتضی علی اشراقی
حمیدرضاشریعت فر
محمدعرفان
حسینی طباطبائی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ازدواج زوجه متوفی و دریافت حقوق وظیفه همسر سابق: ازدواج مجدد زوجه ای که همسرش پیش از اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱.۱۲.۱) فوت شده است، مانع دریافت حقوق وظیفه و مستمری همسر متوفی خویش نمی گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص، مدنظر قانونگذار بوده اند و مطابق بند یک ماده ۴۸ قانون فوق الذکر، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی را مانع دریافت حقوق مذکور ندانسته و همچنین تبصره بند ۴ ماده قانونی یاد شده تصریحا اعلام داشته: مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجرا است ، علیهذا به دلیل آمره بودن قانون و نسخ ضمنی بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۳۶ دیوان عدالت ادرای - حسینی طباطبایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به تجدیدنظرخواهی اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۷۲۲-۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری، و باتوجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۹۳/۷/۳ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۹۳/۷/۲۹ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی، مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشاران شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

اشراقی - عرفان - شریعت فر