رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ازدواج مجدد و برقراری مستمری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۶۶۲
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۶۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعازدواج مجدد و برقراری مستمری
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ازدواج مجدد و برقراری مستمری: ازدواج مجدد زوجه متوفی، مانع از برقرای مستمری یا حقوق وظیفه نمی گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ ازدواج زوجه دائم متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه یا مستمری نمی باشد. لذا بر این مبن دفاعیات مشتکی عنه بلاوجه وقطع مستمری شاکی به علت ازدواج مجددوی مغایرموازین قانونی ونتیجتا" شکایت وخواسته مطروحه وارد و موجه بوده به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان تامین اجتماعی - اداره کل استان مازندران به برقراری مجدد مستمری بازماندگان و پرداخت معوقات از تاریخ قطع مستمری درحق شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ در شعب تجدید نظر دیوان قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری - موسوی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی مطروحه نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۹۴/۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به برقراری مجدد مستمری بازماندگان مرحومه علیرضا نور دیلمی و پرداخت معوقات صادر گردید. با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید ارائه نگردیده و عمده مطالب بیان شده به نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفت. بنابراین دادنامه معترض عنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است. لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تائید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده