رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره از دست دادن شرایط دریافت مستمری پس از برقراری آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۹۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاز دست دادن شرایط دریافت مستمری پس از برقراری آن
قاضیمرتضعلیاشراقی
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره از دست دادن شرایط دریافت مستمری پس از برقراری آن: چناچه پس از برقراری حقوق مستمری، ثابت گردد که مستمری بگیراز ابتدا واجد شرایط دریافت حقوق نبوده یا اینکه متعاقبا شرایط قانونی لازم را از دست داده باشد، مستمری وی قطع خواهد شد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه خوانده به تکلیف قانونی مضبوط در ماده ۳۰ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ عمل ننموده و قصور خوانده موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق احتمالی خواهان بوده و مدارک و مستندات موجود در پرونده با فرض عدم پاسخ خوانده موید استحقاق خواهان را داشته. فلذا دعوی مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود آن بر طبق ضوابط و مقررات قانونی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری - شریفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا صرف عدم ارسال لایحه دفاعیه در موعد مقرر قانونی از سوی مشتکی عنه موجد حق برای شاکی نمی شود ثانیا با توجه به بازنشستگی شاکی وضعیت وی مشمول مقررات بند ۴ ماده ۱۳ آیین نامه تامین اجتماعی می گردد که مقرر داشته است: والدینی که از حقوق بازنشستگی برخوردارن، در زمره مستمری بگیران قرار نمی گیرند، ثالثا مطابق رای شماره ۴۱-۱۳۶۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد چناچه پس از برقراری حقوق مستمری، ثابت گردد که مستمری بگیر از ابتدا واجد شرایط دریافت حقوق نبوده یا اینکه متعاقبا شرایط قانونی لازم را از دست داده باشد ،قطع مستمری ایشان مخالف قانون نمی باشد ،که شعبه محترم بدوی بدون التفات به مراتب مرقوم مبادرت به صدور رای به ورود شکایت نموده است،علی هذا ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض با تجویز حاصل از مقررات ماده ۷۱قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستندا به ماده ۱۷ قانون اخیر الذکر حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اشراقی محمدی