رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره از کارافتادگی در اثر انفجار مواد منفجره بازمانده از جنگ و مرجع رسدگی به آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۳۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاز کارافتادگی در اثر انفجار مواد منفجره بازمانده از جنگ و مرجع رسدگی به آن
قاضیعلی اصغرجعفری ورامینی
قاسم اسکندری
فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره از کارافتادگی در اثر انفجار مواد منفجره بازمانده از جنگ و مرجع رسدگی به آن: صرف سهلانگاری و دستکاری نارنجک به جا مانده از دوران جنگ و وقوع سانحه، مانع از طرح موضوع و تعیین درصد جانبازی در کمیسیون تشخیص میزان از کارافتادگی نمیباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی بر اثر انفجار نارنجک در جبهه مجروح نشده است و اینکه صرف سهل انگاری و دستکاری نارنجک از موجبات عدم طرح موضوع در کمیسیون جهت تعیین درصد از کارافتادگی نمی باشد و اداره حقوقی نزاجا خواسته شاکی را در این پرونده مورد پذیرش قرار داده است، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به طرح موضوع در کمیسیون، جهت تعیین درصد از کارافتادگی یا جانبازی شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

فرح پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

به فرض آنکه مجروحیت شاکی طی جنگ و در جبهه محرز و مسلم باشد؛ مع الوصف تعیین میزان از کارافتادگی یا جانبازی از امور مربوط به کمیسیون تشخیص میزان از کارافتادگی خواهد بود که رأی شعبه بدوی هم بر همین اساس صادر شده است، علیهذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری