رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنائات تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستثنائات تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی
قاضیحسن مهدوی
جواد جباری
آزادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنائات تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی: کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها قرارداد می بندند، مشمول تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی نخواهند شد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و انعقاد قرارداد خرید خدمت فیمابین طرفین قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ نظر به اینکه با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت-۱۷۲۹۶/ه مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ هیأت وزیران و با رعایت ضوابط از خدمت کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی تغییر دهند و با استناد به رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته خواهان صادر می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری

آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه نامبرده با توجه به متن قرارداد منعقده فیمابین شاکی و طرف شکایت در سال ۱۳۷۸ از محل طرح های عمرانی (طرح تهیه و تکمیل نقشه های زمین شناسی ) به خدمت گرفته شده است و طبق بند ۸ تصویب شماره ۳۵۹۱-ت۱۷۲۹۶ ه ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها قرارداد می بندند مشمول تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی طبق بند یک مصوبه نخواهند شد. بنابراین محکومیت طرف شکایت بر خلاف مقررات قانونی بوده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است .

رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی - جواد جباری