رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنائات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۴۶۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۴۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاستثنائات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
قاضیعلی عزیزی
حسن مهدوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنائات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری: قانون مدیریت خدمات کشوری قابل تسری به مستخدمین سازمان تامین اجتماعی نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه،الزام به افزایش سالیانه کمک هزینه های مسکن و عائله مندی و اولاد (بازنشسته از کار افتاده و متوفی) به استناد بند ۴ ماده ۶۸ و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظر به اینکه به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی سازمان تأمین اجتماعی را غیردولتی تعیین نموده و به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند از شمول مقررات قانون مذکور خارج می باشند. لذا بنا به مراتب مستندا بماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی خواسته منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابلیت استماع ندارد. قرار رد شکایت صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۲دیوان عدالت اداری

علی پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان نظر به اینکه نامبرده دلیل و مدرک جدیدی که موثر در موضوع باشد ارائه نکرده است و موارد مندرج در ماده ۹۸ قانون تشکیلات احراز نمی شود. بنابراین موجبی جهت اعاده دادرسی وجود ندارد لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - عزیزی