رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنای محاسبه دو سال آخر خدمت بازنشستگان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۶۸۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۶۸۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاستثنای محاسبه دو سال آخر خدمت بازنشستگان
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنای محاسبه دو سال آخر خدمت بازنشستگان: در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی داشته باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد و افزایش بدلیل ارتقاء شغلی نباشد. صندوق بیمه مکلف است حقوق بازنشستگی را بر مبنای میانگین ۵ سال آخر قبل از بازنشستگی محاسبه نماید.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ارائه شده و مندرجات سابقه پیوست نظر به اینکه ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی داشته باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد و افزایش بدلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه مکلف است حقوق بازنشستگی را بر مبنای میانگین ۵ سال آخر قبل از بازنشستگی محاسبه نماید و با بررسی لیست افزایش حقوق و مزایای شاکی در سالهای آخر افزایش غیر متعارف و بی رویه احراز گردید بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص گردید و مستندا به تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۳۱ برنامه پنجم و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت طرح شده صادر و اعلام میگردد رای اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدیدنظرپذیر است.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری - رحیمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی تکرار مطالبی است که در دادخواست بدوی عنوان نموده است و از طرفی مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی حقوق و دستمزد بوده و با سالهای قبل سازگاری نداشته باشد مشروط به اینکه این افزایش ناشی از ارتقاء شغلی نباشد در این صورت صندوق بیمه مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر اساس میانگین حقوق و دستمزد پنجسال آخر محاسبه و پرداخت نمایند و بدین وصف اقدام سازمان مشتکی عنه نیز با توجه به مراتب و در اجرای قانون بوده است علیهذا با توجه به اینکه رای صادره مورد بحث در چارچوب مقررات و موازین و به طور مستند و مستدل و متکی به قوانین صادر گردیده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۷۹۸ مورخه ۱۳۹۴/۳/۳۰ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه

مهری پیرزاده