رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام با مدرک تحصیلی بالاتر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۷۸
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام با مدرک تحصیلی بالاتر
قاضیمحمدرضا دلاوری
حجت سبزواری نژاد
رنگ آمیز

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام با مدرک تحصیلی بالاتر: داشتن مدرک تحصیلی بالاتر و یا مدرک دیگر علاوه بر مدرک تحصیلی مورد نیاز، مانع استخدام افراد در دستگاه های دولتی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه کلیه مراحل استخدامی اعم از آزمون و گزینش و مصاحبه را با موفقیت طی نموده و از سوی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام محل خدمت وی در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان سرابله (بعنوان کاردان اتاق عمل) تعیین و مشغول به کار گردیده است و متأسفانه با انجام اخیر تشریفات اداری و موفقیت شاکیه به بهانه اینکه مشارالیه هنگام ثبت نام دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته زیست شناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی بوده و فاقد مدرک تحصیلی کاردان اتاق عمل بوده است از ادامه کار وی جلوگیری خبر آمده برفرض صحت اداره مشتکی عنه طبق بند ۹/۷ می بایستی به مدارک وی ترتیب اثری نمی داده و حتی از شرکت در آزمون وی را منع می نمودند نه اینکه پس از ماهها تحقیقات و بررسی و گزینش و قبولی و شروع بکار و تحمیل و ... به هدر دادن بیت المال چنین تصمیمی اتخاذ نماید. علی ایحال نظر به اینکه تاریخ آگهی استخدام ۱۳۹۱/۳/۶ بوده و تاریخ اخذ مدرک کاردانی اتاق عمل شاکیه ۱۳۷۹/۴/۲۸ بوده به قطع و تعیین شاکیه با مدرک کاردانی اتاق عمل در آزمون شرکت و قبول گردیده (حال اگر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز ارائه داده باشد طبق بند ۹/۷ مدارک شاکیه بی ارتباط با مدرک تحصیلی مورد نیاز بوده و ترتیب اثری داده نمی شده) لهذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری

رنگ آمیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به توضیحات نمایندگان تجدیدنظرخواه و با توجه به این که تجدیدنظرخوانده دارای مدرک اتاق عمل (کاردانی) بوده و داشتن مدارک تحصیل دیگر مانع استخدام وی نمیباشد و نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجائیکه دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

حجت سبزواری نژاد - محمد رضا دلاوری