رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار در شرکت های خدماتی و پیمانکاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۳۲۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۳۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار در شرکت های خدماتی و پیمانکاری
قاضیپورمهدی
حجت سبزواری نژاد
محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار در شرکت های خدماتی و پیمانکاری: دستگاه های اجرایی مکلف به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانواری هستند که به صورت قراردادی در شرکت های خدماتی و پیمانکاری مشغول خدمت می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۷۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته مذکور [الزام به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار شاغل]؛ نظر به اینکه به موجب مصوبه هیئت دولت در مورخ ۸۸/۶/۴ که با نامه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ مورخ ۸۸/۷/۱ معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده، دستگاه های اجرایی را مکلف به استخدام رسمی خانم های سرپرست خانوار شاغل که به صورت قراردادی در شرکت های خدماتی و پیمانکار مربوط اشتغال دارند نموده است، لذا بنا به مراتب و مدارک تقدیمی منضم به پرونده و حقوق مکتسبه و احکام کارگزینی پیوست و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی، مستندا به مصوبه مذکور و مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به استخدام رسمی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری

پورمهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی معترض به در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ به تجدید نظر خواه ابلاغ و دادخواست تجدید نظر خواهی در مورخ ۹۳/۷/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، ازآنجایی که تجدید نظر خواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدید نظر خواهی نموده، به استناد مواد ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست تجدید نظر خواه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد مهری