رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام رسمی جانبازان و فرزندان ایشان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۸۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام رسمی جانبازان و فرزندان ایشان
قاضیمحمدرضا دلاوری
ذبیح اله واحدی
حسن عباسیان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام رسمی جانبازان و فرزندان ایشان: دستگاه های اجرائی مکلفند ۲۵% نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان از محل سهمیه استخدامی بصورت قطعی استخدام نمایند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه بشرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی از ۱۳۶۸/۸/۱۰ بصورت قرارداد خرید خدمت اشتغال داشته و مطابق ماده یک تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ه مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمت کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. از آنجائیکه وفق قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم دستگاههای اجرائی مکلفند ۲۵% نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان از محل سهمیه استخدامی بصورت قطعی استخدام نمایند و مستندا به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه دوم دیوان عدالت اداری

عباسیان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده ۶۵ دیوان عدالت اداری مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی برای افراد مقیم ایران بیست روز تعیین گردیده و تجدیدنظر خواه پس از مهلت قانونی اقدام به تجدیدنظر کرده است. رأی به رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این ردی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ذبیح اله واحدی - محمد رضا دلاوری