رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام رسمی کارکنان خرید خدمتی و روزمزد در ناجا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۳۱
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام رسمی کارکنان خرید خدمتی و روزمزد در ناجا
قاضیمرتضی علی اشراقی
حمیدرضاشریعت فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام رسمی کارکنان خرید خدمتی و روزمزد در ناجا: استخدام رسمی در ناجا تابع مقررات خاص خود است و الزامی به استخدام رسمی کارکنان خرید خدمتی و روزمزد نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه ناجا به خواسته تغییر وضعیت از خرید خدمت به پیمانی رسمی(پایور) به چنت داشتن سابقه قراردی و تمدید سالانه ان]با توجه به اینکه شاکی بنا بر اعلام خود به عنوان قراردادی روز مزد و خرید خدمت در ناجا مشغول به کاربوده و از طرفی، مشتکی عنه هیچگونه تعهدی نسبت به تغییر وضعیت ایشان از قراردادی به پیمانی یا رسمی نداشته و نیز استخدام رسمی شدن در ناجا سیکل اداری خاصی دارد که در صورت تمایل،داولبان استخدام با طی میسر مذکور ، به استخدام رسمی آن نیرو در می آیند،بنا به مراتب مرقوم شکایت مطروحه موجه نبوده،مستندا به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد،.رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ ،در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع،قابل اعتراض خواهد بود.

رئیس شعبه ٦ دیوان عدالت اداری - محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به موجب لایحه مثبوت به شماره.... نسبت به ادامه رسیدگی به شکایت خود اعلام انصراف نموده است . فلذا مستندا به مقررات ماده ۴۶ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط دعوی صادر و اعلام می گردد.

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اشراقی شریعت فر