رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام شرکتی مربیان پیش دبستانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۰۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام شرکتی مربیان پیش دبستانی
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام شرکتی مربیان پیش دبستانی: از آنجایی که پست مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی است؛ از این رو به کارگیری نیرو در پست مذکور به صورت شرکتی، امکان پذیر نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله ملاحظه می شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده، به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه ... در آموزش و پرورش استان البرز به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال بکار داشته و در اجرای مقررات و موازین مربوطه اصولا به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرائی از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت بکارگیری این افراد که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیتهای مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف، نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارائه شده، اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد، بنابراین و بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دائمی و حساس و حاکمیتی است، مغایر با هدف قانون گذار بشرح مواد مذکور فوق می باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می باشد و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است، در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری

محمد حسن پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته تجدیدنظرخوانده، تبدیل وضع از شرکتی به قراردادی بوده و از شمول رأی و حدت رویه مذکور در فوق و شرایط قانونی تعیین تکلیف معلمین حق التدریس که ناظر به استخدام پیمانی یا رسمی معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبستانی است خارج است و از طرفی با توجه به اینکه طبق مواد ۴۵، ۳۲ و ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از خدمات نیروهای شرکتی در اختصاص پست های سازمانی به ایشان خلاف مقررات یاد شده بوده و در صورت نیاز به خدمات ایشان در پست های اختصاصی باید در چارچوب تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور نسبت به انعقاد قرارداد انجام کار معین عمل شود، علی هذا چون استفاده از خدمات تجدیدنظر خوانده دلالت بر نیاز تجدیدنظرخوانده دارد، ضمن عدم پذیرش تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی