رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام فرزند کارکنان ایثارگر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۴۱۴
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۴۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام فرزند کارکنان ایثارگر
قاضیاحمدخضرایی
محمدرضا دلاوری
کریمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام فرزند کارکنان ایثارگر: کلیه وزارتخانه ها مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران، در همان دستگاه استخدام نمایند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و با توضیح اینکه فراز اول لایحه دفاعیه طرف شکایت که مدعی است ادعای شاکی مبهم است، حاکی از بی دقتی آن می باشد، و از طرف دیگر با آنکه شاکی مرقوم داشته پدرم جانباز ۷۰ درصد می باشد، در سال ۱۳۸۱ مرا جهت استخدام به آموزش و پرورش معرفی نموده، در عین حال طرف شکایت مرقوم داشته تا کنون مجوزی جهت استخدام به آموزش و پرورش داده نشده است که با گذشت یازده سال بعید به نظر می رسد مجوزی برای استخدام آنها در آموزش و پرورش داده نشده باشد، در عین حال، نظر به اینکه پدر شاکی شاغل در آموزش و پرورش بوده و جانباز ۷۰ درصد می باشد به استناد ماده ۴۸ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، که تصریح نموده کلیه وزارتخانه ها مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵ درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران، در همان دستگاه استخدام نمایند، و همچنین به استناد ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شکایت وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام شاکی با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت قانون گزینش صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری - کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری - احمد خضرایی