رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۱۴۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۱۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاستخدام مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی
ذبیح اله واحدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استخدام مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش پس از تکمیل شدن ردیف های استخدامی که بر اساس مجوز صادره صورت پذیرفته است، تکلیفی برای استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی باقی مانده ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بر طبق رأی شماره ۹۱۸-۹۱۷-۹۱۶-۱۳۹۱/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و برای این شعبه لازم الاتباع است، الزامی برای استخدام مربیان پیش دبستانی توسط وزارت آموزش و پرورش به جهت تکمیل شدن ردیف های استخدامی وجود ندارد، بنابراین این شعبه به تبعیت از رأی وحدت رویه مذکور و اینکه وضعیت شاکی، مشابه موضوع حکم آن رأی می باشد، رأی به رد شکایت وی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری - واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به تجدید نظر خواهی خانم ف.ع. فرزند و. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۵-۱۳۹۲/۶/۱۷ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ به تجدید نظر خواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته است، لذا مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی - مولابیگی