رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع پرداخت حقوق و مزایای معوقه از ارتش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۷۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمرجع پرداخت حقوق و مزایای معوقه از ارتش
قاضیمرتضی علی اشراقی
محمدی
خلیل زاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع پرداخت حقوق و مزایای معوقه از ارتش: مطالبه ی حقوق و مزایای معوقه کارکنان و افراد تحت پوشش ارتش، می بایست از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) صورت گیرد و از این منظر تکلیفی بر عهده آجا (ارتش جمهوری اسلامی) نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه استحقاق شاکی برای دریافت حقوق معوق خود از تاریخ ... تا زمان برقراری اولین حقوق وی از تاریخ ... محرز است و تطویل و تعلیق پرداخت مطالبات قانونی وی بر تامین اعتبار مالی موجبی برای تضییع حقوق مسلم شاکی نمی باشد. لذا شکایت وی به نظر موجه بوده حکم بر ورود شکایت ایشان صادر می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادرس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری

خلیل زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اینکه حقوق و مزایای متعلقه به تجدیدنظرخوانده از تاریخ اعلام نظر کمیسیون های مربوطه مبنی بر اشتمال مقررات بند ج ماده ۱۰۸ ق. آجا به نامبرده تعلق می گیرد، نظر به اینکه اجابت خواسته تجدیدنظر خوانده - در صورت استحقاق - بر عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) بوده و آجا در خصوص مورد مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد و دادنامه معترض به بدون التفات به موارد مقرره اصدار یافته است، لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه موصوف، مستندا به بند پ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس و مستشار شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی