رفتار متقابل قانونی

از ویکی حقوق

رفتار متقابل قانونی، یعنی پیش بینی شرط رفتار متقابل در قانون. [۱]

منابع

  1. حسین آل کجباف. بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315676