سازمان پزشکی قانونی

از ویکی حقوق

سازمان پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های مهم کیفری همچون قتل نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.[۱] بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده‌های کیفری را با اخلال روبرو می‌سازد.[۲]

منابع

  1. مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075764
  2. مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075772