سامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران

از ویکی حقوق

سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران

(بخشنامه شماره ۳۲۶۶۴/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

در اجراي ماده ۵۶ قانون مديريت خدمات كشوري و بند ۳ بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ (موضوع نظام آموزش كارمندان دولت) و بند ۴/۵ نظام مذكور، “سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران” به شرح زير و مجموعه پيوست ابلاغ مي‌شود:

ماده ۱- كارشناسان و مديراني كه بر اساس دستورالعمل اجرايي، شرايط عمومي، شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي (تصويب‌نامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰) شوراي عالي اداري، از شرايط انتصاب به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي يا ارتقا به پست‌هاي بالاتر برخوردارند قبل از انتصاب، موظف به طي آموزش‌هاي برنامه تربيت مديران (آموزش‌هاي قبل از انتصاب) مطابق سامانه و برنامه آموزش مديران مي‌باشند. در صورت عدم گذراندن آموزش‌هاي پيش‌بيني شده، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به انتصاب آنها در پست‌هاي مديريتي مورد نظر نخواهند بود.

ماده ۲- علاوه بر آموزش‌هاي تربيت مديران (قبل از انتصاب)، مديراني كه در سه سطح مديريت حرفه‌اي و نيز در پست‌هاي مديران سياسي منصوب شوند در طول سنوات انتصاب خود، بايد آموزش‌هاي پيش‌بيني شده در سامانه آموزش مديران در بخش “آموزش‌هاي حين انتصاب” را طي نمايند. گذراندن اين آموزش‌ها و موفقيت‌ در آن‌ها الزامي است.

ماده ۳- آموزش‌هاي تربيت مدير و آموزش‌هاي حين انتصاب به ترتيب توسط مراكز و مؤسسات ذيل اجرا مي‌شود:

الف- آموزش‌هاي تربيت مدير: مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري‌ها با مجوز و هماهنگي مركز آموزش مديريت دولتي؛

ب- آموزش‌هاي حين انتصاب مديران حرفه‌اي: مركز آموزش مديريت دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز و مؤسسات آموزشي تأييد صلاحيت شده ؛

ج- آموزش‌هاي حين انتصاب مديران سياسي: مركز آموزش مديريت دولتي.

ماده ۴- برنامه درسي آموزش‌ها، مواد و محتواي آن‌ها به صورت استاندارد توسط مركز آموزش مديريت دولتي طراحي، تدوين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- مواد و محتواي آموزشي، برنامه آموزشي اختصاصي مديريتي (دستگاهي) توسط دستگاه‌هاي اجرايي طراحي و تدوين مي‌شود.

ماده ۵- مركز آموزش مديريت دولتي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، صلاحيت حرفه‌اي مدرسان موضوع اين سامانه را تعيين مي‌كند. مدرساني مي‌توانند آموزش‌هاي مديران (به استثناي آموزش‌هاي اختصاصي مديريتي دستگاهي) را تدريس نمايند كه داراي گواهينامه صلاحيت از مركز يادشده باشند.

ماده ۶- ساعات آموزشي مديران به تفكيك هر يك از سطوح به شرح زير در سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران پيش‌بيني شده است:

۶-۱- مديران سياسي                          ۱۲۰ ساعت

۶-۲- مديران عالي حرفه‌اي                     ۳۴۲ ساعت

۶-۳- مديران مياني حرفه‌اي                     ۴۲۲ ساعت

۶-۴- مديران پايه حرفه‌اي                         ۴۵۰ ساعت

بديهي است چنانچه بنا به مقتضيات خاص و حسب ضرورت، به ميزان آموزش‌هاي برنامه فوق اضافه شود، اين امر توسط مركز آموزش مديريت دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷- نظارت بر كيفيت و سنجش اثربخشي آموزش‌هاي مديران كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري‌ها برگزار مي‌شود توسط مركز آموزش مديريت دولتي انجام و نظارت كلي بر آموزش مديران بر عهده معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است.

لطف اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

منابع

  1. ماده 56 قانون مدیریت خدمات کشوری