سبق لسان

از ویکی حقوق

سبق لسان را حالتی دانسته اند که در آن فردی فاقد سابقه تبیین اظهار مزبور بوده باشد.[۱]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275192