سفید مهر

از ویکی حقوق

سفید مهر ورقه ای است به کلی سفید که دارای امضا، مهر یا اثر انگشت است و صاحب امضا یا مهر، نظر به اعتماد به طرف مقابل، آن را به او میدهد تا اگر بخواهد آن را کامل گرداند.[۱]

سفید مهر، مترادف سفید امضا ست[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333236
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333240