سلس

از ویکی حقوق

سلس عبارت است از بیماری که به موجب آن فرد فاقد توانایی ضبط و تحمل ادرار است و بی اراده بول از وی خارج میشود.[۱]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275448