شروع به احراق

از ویکی حقوق

اگر آتش سوزی منجر به این شود که تنها مقداری از اموال بسوزد، اما آتش سوزی مهار شود، اقدام انجام شده، شروع به جرم محسوب نمیشود، چون آتش سوزی تنها با سوختن بخشی از اموال نیز محقق میشود. [۱] اما اگر فرد در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری باشد، مرتکب جرم شروع به احراق شده است.[۲]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609892
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676804