شروع به معاونت در جرم

از ویکی حقوق

شروع به معاونت در جرم، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.[۱]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908616