شورای سنجش و پذیرش دانشجو

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به منظور برنامه‌ ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود:

الف - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب - وزیر آموزش و پرورش

پ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ث - معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

ج - معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چ - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ح - یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

خ - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

د - روسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

گفتنی است عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی ‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می ‌یابد.[۱]

وظایف و اختیارات شورا

وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می ‌باشد:

الف - برنامه‌ ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

ب - تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ ها

پ - اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

ت- اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهائی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

ث - تصمیم‌ گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج - بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

«شورا» می ‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.[۲]

منابع