ضم امین

از ویکی حقوق

الحاق شخص مورد اطمینان به متولی، جهت اداره موقوفه را ضم امین گویند.[۱]

مواد مرتبط

ماده 79 قانون مدنی

منابع

  1. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678412