عدم مهارت

از ویکی حقوق

عدم مهارت میتواند مادی یا غیر مادی باشد، منظور از عدم مهارت مادی، نداشتن چابکی و تمرین کافی و منظور از عدم مهارت غیر مادی، نداشتن دانش و اطلاعات لازم است.[۱]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231012