مأموریت ثابت

از ویکی حقوق

مأموریت ثابت یعنی مأموریتی که، مقید به زمان یا مدت معینی نباشد.[۱]

منابع

  1. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725344