ترکه

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماترک)

ترکه یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940