اثبات امور جزایی

از ویکی حقوق

گاه مرتکبین جرم، به دلایل مختلف نظیر فراموشی یا غفلت، قادر به محو تمام آثار جرم نیستند، این امر به ویژه در فرض مداخله سریع ضابطان و کشف اسناد و نوشته‌های کتبی بسیار مؤثر بوده و بعضاً می‌تواند ادله کافی برای اثبات وقوع جرم را فراهم کند،[۱]از همین رو از جمله دلایل قانونی برای اثبات امور جزایی را علاوه بر دلایل و اطلاعاتی که از طریق ضابطین دادگستری به دست می‌آید، اطلاعاتی دانسته‌اند که به موجب گزارشات ضابطین و مأمورین نیروی انتظامی و پس از مشاهده محل توسط این افراد حاصل می‌شود،[۲]این قبیل اسناد را عده ای دارای «امتیاز خاص قضایی» دانسته‌اند.[۳]همچنین گفتنی است یکی از دلایلی که برای اثبات امر جزایی به کار می‌رود، اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می‌آید.[۴]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639428
  2. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
  3. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524604
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868