اخلاق حسنه

از ویکی حقوق

به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده؛ و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد؛ اخلاق حسنه گویند.[۱]

منابع

  1. رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296