ارتفاق ارضی

از ویکی حقوق

به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884