امانت شرعی

از ویکی حقوق

امانت شرعی مالی است که امین برای محافظت از آن از سوی شارع اذن دارد نه از سوی مالک.[۱]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080948