باغ

از ویکی حقوق

به محل کشت درختان با میوه و بی میوه و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات، باغ گویند. [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115380