بدل ودیعه

از ویکی حقوق

بدل ودیعه مالی است که شخص ثالث به ازای تلف یا تصرف آن مال به قهر و اجبار به مستودع می دهد و وی نیز باید آن را به مودع تحویل نماید. بدل مزبور، داخل در ودیعه می گردد. اما ودیعه گذار، مکلف به قبول آن نیست.[۱]

مواد مرتبط

ماده 621 قانون مدنی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111436