تلف

از ویکی حقوق

تلف یعنی نابود کردن و از بین بردن.[۱]

منابع

  1. نشریه دادرسی ، شماره 62 ، خرداد و تیرماه 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705104