ترامی ضمان

از ویکی حقوق

ترامی ضمان به این معنی است که کسی ضامن مدیون می شود و سپس فرد سومی ضامن ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.[۱]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366692