جایزالتصرف

از ویکی حقوق

به شخصی که محجور نباشد؛ جایز التصرف گویند.[۱]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206560