جنایت عمدی نسبت به نابالغ

از ویکی حقوق

به موجب ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامیجنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.»

این ماده را می‌توان یکی از موارد توجه قانونگذار به مسئله بچه کشی دانست، با وجود اینکه در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده‌است، اما در قوانین ایران نمی‌توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد، البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد، مورد حمایت قانون است.[۱]

قلمرو حکم

قتل طفل ولدالزنا را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.[۲]

قتل دختر نابالغ توسط مرد بالغ

در فرض قتل دختر نابالغ توسط مرد بالغ، باید نصف دیه مرد بالغ، پیش از قصاص، رد شود.[۳]

در فقه

هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن مجنون توسط عاقل، به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما مشهور فقهای امامیه چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص می‌دانند،[۴] لذا باید گفت ادله عام قصاص، مستند این ماده بوده‌است.[۵]

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726740
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708396
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669824
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353964
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708388