حبس مقید

از ویکی حقوق

به حق انتفاع یا حبسی که مقید به مهلت معین باشد؛ حبس مقید گویند.[۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420580