حق‌ التولیه

از ویکی حقوق

به اجرت متولی، حق التولیه گویند.[۱]

حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه، صرف گردد.[۲]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13184
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186484