حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر

از ویکی حقوق

حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از حوزه قضایی استانی که بجز شهرستان مرکز استان دادگاه تجدیدنظر، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.[۱]

منابع

  1. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776492