رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت تمام وقت دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب خدمت تمام وقت دولتی
قاضیحاجعلیرسالتی
حمیدرضاشریعت فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت تمام وقت دولتی: سنوات خدمت تمام وقت در بخش دولتی، به عنوان خدمت دولتی حساب می شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

( در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موضوع شکایت و خواسته: الزام خوانده اول به احتساب سنوات خدمتی سالهای ۷۰ لغایت ۱۳۸۵ و پرداخت حق بیمه این ایام و الزام خوانده دوم به پذیرش آن) حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۵۷ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مفید احتساب سنوات خدمت غیر دولتی تمام وقت بعنوان سنوات خدمت دولتی بوده که با توجه بر مدارک ابرازی خواهان و احراز اشتغال وی در آموزشگاههای ادارۀ خوانده ردیف اول به صورت تمام وقت حکم مواد ذکر شده نسبت به ایشان قابل تسری است. همچنین ادارۀ خوانده مرقوم به موجب حکم مقرر در مواد ۳۶و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تکلیف در پرداخت حق بیمه قانونی سهم خود و بیمه شده ( خواهان) داشته و عدم پرداخت و یا تأخیر در آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده در باب وصول حق بیمه قانونی از کارفرما و سپس احتساب در سوابق بیمه ای خواهان با التفات به ماده ۴۰ قانون مرقوم نمی باشد. نبائا علی هذا با احراز استحقاق شاکی مستندا به مقررات مورد اشاره و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان نسبت به اجابت خواسته مطروحه صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری - یاور زاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال وایراد می باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۱۶ تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

شریعت فر - رسالتی