سازمان‌های مردم نهاد

از ویکی حقوق

سازمان های غیردولتی یا سازمان های مردم نهاد،به سازمان هایی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوطه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که وابستگی به حکومت ندارند،تاسیس میشود.این سازمان ها اهداف غیرانتفاعی،غیرسیاسی و غیردولتی دارند که به دو صورت عضوپذیر یا امنایی توسط هیئت مدیره اداره میشوند.[۱]

منابع

  1. حسین قربانیان و مجید هراتیان نژادی. حقوق بیماران و نقش سازمان های مردم نهاد و غیردولتی. فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی شماره 2 پاییز 1386، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402888