ضمانت‌نامه

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ضمانت نامه)

به منظور دسترسی بهتر مضمون له به وجه التزام انجام تعهد و یا خسارات ناشی از قرارداد وثیقه ای نزد وی تنظیم می شود تا در صورت عدم ایفای تعهد قراردادی از جانب مضمون عنه ، متعهد (ضامن ) مسئول پرداخت وجه التزام باشد.[۱]

منابع

  1. سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4152692