تعهد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۱][۲]

اسباب ایجاد تعهد

اسباب ایجاد تعهد برابر قانون مدنی ایران دو دسته می باشند؛

ایفای تعهدات قراردادی

در صورتی که ملکی با کاربری مسکونی در قالب تجاری به فروش برسد بدین شرح که فروشنده در مبایعه نامه تعهد نماید در تاریخ معینی نسبت به  تحویل و اخذ مجوز تجاری اقدام نماید، از آن جا که  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و یکی از آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد تسلیم مبیع توسط بایع به مشتری می باشد، در صورت عمل نکردن فروشنده به تعهدات خود، این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی صالح می باشد به عبارتی دیگر فروش ملک با کاربری مسکونی درقالب تجاری، مانع از رسیدگی به دعاوی مرتبط آن( مانند الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تحویل ملک و مطالبه خسارت قراردادی)، نبوده و درصورت فقدان ایراد دیگر، اقتضای صدور رای ماهیتی را دارد.[۴]

اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات

در صورتیکه در قرارداد بیع زمین شرط وجه التزام درج گردد و طرفین متعهد گردند در تاریخ مشخصی در دفترخانه اسناد رسمی جهت ایفای تعهدات خود حاضر شود و یکی از طرفین در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور نیابد، صرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل، دلیل بر آمادگی متعهد، جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی مدعی دریافت وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.[۵]

تعهد در قانون امور گمرکی

تعهد قبول الزام کتبی یا الکترونیکی است که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.[۶]

رویه قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670160
  4. رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
  5. رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
  6. بند خ ماده 1 قانون امور گمرکی