عادت اجتماعی

از ویکی حقوق

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.[۱]

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150052