عاریه مطلقه

از ویکی حقوق

عاریه مطلقه آن است که معیر زمان یا مورد استفاده از مال مستعاره را مشخص نکرده باشد، بنابراین حد انتفاع از آن را عرف مشخص می کند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441896