نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/373
شماره نظریه۷/۹۹/۳۷۳
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۳۷۳ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۰۷
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهضرر و زیان ناشی از جرم

چکیده نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان: در فرض استعلام که شاکی ضمن طرح شکایت کیفری ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی، دعوای خصوصی مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از ارتکاب جرم (خسارت وارد شده به خودرو) را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده است، دادگاه کیفری، به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی (خسارت وارد شده به خودرو) رسیدگی می کند.

استعلام

مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ... و مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر... .حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی، شاکی نسبت به ایراد صدمات خود شکایت تنظیم و نسبت به خسارت وارده به اتومبیل خود نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و تقدیم دادگاه می کند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری در فرض مذکور صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که شاکی ضمن طرح شکایت کیفری ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی در اجرای بند ب ماده ۹ و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دعوای خصوصی مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از ارتکاب جرم (خسارت وارد شده به خودرو) را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده است، دادگاه کیفری با استناد به ماده ۱۷ قانون موصوف، به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی (خسارت وارد شده به خودرو) رسیدگی می کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته