اسباب جرح یا تعدیل

از ویکی حقوق

منظور از اسباب جرح یا تعدیل همان شرایط قانونی شاهد است که وجود آن سبب تعدیل و فقدان آن سبب جرح میشود.[۱]

  1. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226008